ATZnet samhandelsbetingelser

Hvis ATZnet finder at der er foregået misbrug af ydelser leveret af ATZnet, forbeholder ATZnet sig retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret af ATZnet.


Nærværende betingelser er aftalt mellem ATZnet ApS, Højgårdsvej 25, 8620 Kjellerup (CVR: 37074640) og abonnenten.

Betingelserne omfatter webhotel og/eller e-mail-løsning (i det følgende betegnes disse to ydelser samlet som webhotellet) hos ATZnet.

ATZnet fungerer alene som registrator (formidler) for så vidt angår abonnentens erhvervelse af internetdomænet. Abonnenten er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af abonnenten.


Betingelser omkring brugen af services:

Kommerciel reklame via e-mail.
Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil sandsynligvis resultere i suspension eller opsigelse.
Kommerciel reklame er uvelkommen i de fleste Usenet diskussionsgrupper og e-mail mailinglister. Upassende udsending kan resultere i suspension eller opsigelse af services leveret af ATZnet. "Spamming," eller udsendelser af beskeder til mange forskellige off-topic nyhedsgrupper er uetisk ATZnet forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at opsige kundens abonnement.

At sende en besked, især en reklame, til mere end fem eller seks modtagere, betragtes som spamming, medmindre disse individuelt har bedt om at blive tilføjet en mailingliste med emnet. E-mail er et person-til-person medie, ikke et massemedie.

Til vore server kunde skal vi henstille, at der kun må ændres root password såfremt vi staks får meddelelse om det. Hvis vi efter henstilling ikke modtager det nye password er vi desværre nødt til at nedlukke serveren indtil vi har modtaget det nye password. Skulle de blive nødvendig at ændre serveropsætningen for at få adgang - bliver de hermed forbundne omkostninger faktureret til kunden.

Kunden gøres opmærksom på, at kunden ved at downloade materiale fra Internettet, eller ved åbningen af programmer i modtaget e-post, løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. ATZnet har ikke indflydelse på disse forhold, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.
ATZnet forbeholder sig retten til at slette indgående og udgående e-mail trafik indeholdende kendte virus.

Kunden er opmærksom på, at ATZnet ikke har muligheder for, og ikke påtager sig at kontrollere kundens anvendelse af de ressourcer der stilles til kundens rådighed ved indgåelsen af abonnementsaftale. Herunder hvilke informationer der stilles til rådighed af eller for kunden via e-post, i nyhedsgrupper, chatgrupper eller på kundens hjemmesider, eventuelt via links og derfor bærer det fulde ansvar.

Det er kundens ansvar, at brugen af kunstneriske og litterære værker og andre ophavsretsbeskyttede værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. Vi gør opmærksom på at såvel distribution eller downloading - kan være en krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Det er således kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

Når kunden via ATZnets netværk og servere har forbindelse til tredjemand, f.eks. i forbindelse med handel på Internettet eller ved erhvervelse af andre netydelser end de mellem kunden og ATZnet aftalte, har ATZnet intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende.
Uautoriseret brug af andre personers eller virksomheders konti eller computere ATZnet vil reagere stærkt overfor nogen, der måtte bruge eller forsøge at bruge en Internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer "internet scamming" (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller o.s.v.
Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af ATZnets kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos ATZnet eller 3.mand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto, sagsøgning og politianmeldelse, afhængig af angrebets alvor.Misbrug af trafik mm.
ATZnets kunder har den fordel at have den ordning at, der ikke betales for trafik til deres websites. Hensigten med ATZnet, er at levere diskplads til webdokumenter. Alle websider (html) må linkes med filer (.GIF, .JPEG, osv.), som er lagret hos ATZnet. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver, musikfiler og lignende. I tvivlstilfælde kontaktes ATZnet.

Webhoteller leveret af ATZnet må ikke fungerer som ekstern harddisk. ATZnet forbeholder sig retten til at foretage oprydninger på serveren hvis en henvendelse til kunden ikke resulterer i at kunden selv fjerner ulovligt materiale.
- såfremt man ønsker ekstern harddisk har vi egnet FTP servere hertil. Kontakt os for mere info.

ATZnet forbeholder sig til enhver tid ret til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.
Aktiviteter der bruger mere end (20%) af system ressourcerne vil får en advarsel - og i grove tilfælde, få deres konto opsagt uden varsel.

ATZnet forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder kan kun bruge ATZnets services til lovlige formål. ATZnet forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, racistisk, nazistisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af ATZnet. Ej heller at have sider der er baseret på, eller i overvejende grad består af links til sådanne sider - samt at have chat rooms, Internet Relay Chat og IRC bots.

ATZnet tillader ikke materiale, der kan give anledning til sikkerhedsproblemer. Det er helt op til ATZnet at vurdere om dette er tilfældet.

ATZnet forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drift- og sikkerhedsmæssige forhold.

Betalingsbetingelser
Webhotel forudbetales løbende for 1, 3, 6 eller 12 måneder ad gangen.

Alle konti/services installeres efter vore betalingsbetingelser.
Vi yder 8 dages kredit på faktura med mindre andet er individuelt aftalt.


Ved for sen betaling fremsendes først en betalingspåmindelse med fem dage uden rykkergebyr.
Såfremt denne ikke betales fremsendes rykker med et rykkergebyr på kr. 100,- per rykker. Der afsendes tre rykkere med minimum 10 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

Overgivelse til inkasso medfører et gebyr på kr. 100,- samt alle relaterede omkostninger til advokat, retsafgifter mv.

Gebyrer opkræves for alle væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. ATZnet forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle betalinger skal ske i danske kroner med mindre andet er aftalt.

ATZnet forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support, pc-support og services, herunder f.eks. ændring af adgangskode i tilfælde, hvor abonnenten har glemt denne.

De til enhver tid gældende priser kan ses på ATZnets web-site på internetadressen www.ATZnet.dk.

Årlig afgift
Til dækning af DK Hostmasters A/S omkostninger betaler kunden en årsafgift på kr. 125,- inkl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret.
Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til ATZnet.

Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering. Regelsættet kan findes på Internet på adressen: www.difo.dk.

Ved kunden menes også registranten af domænet. Ved bestilling af domæne/web/mail/dns-hotel bekræfter kunden, at have læst og accepteret ATZnets generelle forretningsbetingelser.

Alle ATZnets priser opgives inklusive moms.

Specielle forhold
Kunden har adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende abonnentens webhotel på ATZnets server.

Mulighed for at få statistik over aktiviteten på abonnentens domæne.

Indgåelse
Ved tilmelding forpligter abonnenten sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse, hvis en sådan haves. Privatpersoner skal være myndige og opgive fødselsdato. Er abonnenten ikke myndig, tilsendes kontrakt til underskrivelse af værge. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.

Abonnenter skal være myndige og opgive fødselsdato. Er abonnenten ikke myndig, tilsendes kontrakt til underskrivelse af værge.

ATZnet forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er ATZnet berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet eller Politi ved fremvisning af dommer kendelse.

ATZnet forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker.

ATZnet er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

Opsigelse
Aftalen kan af abonnenten til enhver tid opsiges. Såfremt abonnenten opsiger i en påbegyndt hosting periode, slut faktureres abonnenten frem til dagsdato.
Forud betalt hosting krediteres ikke.


Fra ATZnets side kan abonnementet til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet.
Adresseændringer og lign.
Såfremt abonnenten flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal abonnenten straks give ATZnet skriftlig besked.

Ansvarsfraskrivelse Drift
ATZnet er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i ATZnets ydelse. ATZnet fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Tele Danmark eller andre leverandørers forhold. ATZnet fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af Internettet.

Forsinkelse
ATZnet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

Produktansvar
I forbrugerforhold ifalder ATZnet ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at ATZnet ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Udenfor forbrugerforhold er ATZnet ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

ATZnet er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens hjemmeside.

Force majeure
ATZnet fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

Varsling af ændringer
ATZnet kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet eller til postmaster på kundens domæne. ATZnet kan ændre aftalen med et varsel på en måned.
Abonnenten kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Abonnentens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.
Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. ATZnet kan ophøre med at tilbyde webhotel med 3 måneders varsel til en måneds udgang.
ATZnet kan overdrage den tekniske drift af webhotel ydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for abonnenten.

Databehandleraftale
Hvis dine oplysninger gemmes på vores servere, vil ATZnet stå som Databehandler.
For at overholde retningslinjerne for GDPR, er det nødvendigt at indgå en databehandleraftale med ATZnet. Du kan hente aftalen her. (PDF åbner i nyt vindue)

Betingelserne er gældende fra d. 1/1-2002 og sidst opdateret d. 17/01-2023